REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.krajan.info..pl

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Krajan usługi transportowe wypożyczalnia samochodów pomoc drogowa Mikołaj Dąbrowski z siedzibą w Krajence, (77-430), przy ul. V Dzielnica 6, NIP: 7671706044, Regon: 367178096 ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

DEFINICJE:

Administrator: Administratorem danych osobowych jest  Krajan usługi transportowe wypożyczalnia samochodów pomoc drogowa Mikołaj Dąbrowski z siedzibą w Krajence, (77-430), przy ul. V Dzielnica 6, NIP: 7671706044, Regon: 367178096

KRAJAN / ORGANIZATOR podmiot wskazany w Umowie – Zgłoszeniu jako Organizator Imprezy
Hasło – unikalny ciąg znaków ustalony przez Użytkownika w celu zalogowania się do Konta Klienta.
Login – adres e-mail użytkownika, podczas rejestracji do Serwisu.
Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez www.krajan.info.pl, jak również kontaktująca się z organizatorem w inny sposób, bez względu na to, czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich. Użytkownikiem może być również osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, za zgodą opiekuna prawnego.
Formularz kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
Impreza turystyczna -usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Konto Klienta – przestrzeń umieszczona na Serwisie zawierająca związane z Klientem dane, dostępne po dokonaniu rejestracji, umożliwiająca bezpośredni dostęp m.in do dokonanych rezerwacji, zarządzania dostępnymi usługami oraz funkcjonalnościami.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Rezerwacja -złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności.
Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.krajan.info.pl
Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a KRAJAN za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.krajan.info.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 2. Zgodnie z art.8 . 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Administratora, Administrator może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, aby ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu:
  • urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.
  • Zainstalowanie na urządzeniu końcowym najnowszej wersji przeglądarki internetowe: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera
  • Korzystanie z Konta Klienta wymaga dodatkowo od Użytkownika posiadania aktywnego konta e-mail.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Krajan w ramach Serwisu umożliwia użytkownikom zapoznanie się z różnymi rodzajami imprez turystycznych oraz propozycjami wyjazdów: w kraju oraz zagranicą, weekendowych oraz tygodniowych, jak również objazdowych oraz wypoczynkowych.
 3. Krajan w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi zapisanie się do newslettera i otrzymywania wiadomości mailowych.
 4. Krajan w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom uzyskanie aktualnej kalkulacji, to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych.
 5. Krajan w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej, jak również nabycie tych miejsc i dokonanie za nie płatności.
 6. Krajan prezentuje wszystkie imprezy turystyczne zgodnie z oczekiwaniami / wybranym zakresem przez Użytkownika podając szczegółowy opis świadczeń oraz cenę.
 7. Wyświetlana za pośrednictwem Serwisu oferta jest ważna do czasu jej zawieszenia bądź wycofania z katalogu świadczonych usług Serwisu Krajan. Serwis zastrzega sobie możliwość wycofania oferty bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 8. W celu dokonania rezerwacji on-line imprezy turystycznej, Użytkownik podaje obowiązkowo: imię, nazwisko i oraz dobrowolnie podaje:, telefon, adres (ulica, miasto kod pocztowy), adres e-mail.
 9. W celu dokonania zapłaty Użytkownik podaję następujące dane płatnika: imię, nazwisko, telefon, email, adres (ulica, miasto, kod pocztowy)
 10. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej jak również jej zakupu niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin, Politykę prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.
 11. Po potwierdzeniu rezerwacji “Rezerwuj” dokonuje się zawarcie Umowy z Użytkownikiem Serwisu. Użytkownik poprzez dokonanie zapłaty w całości bądź w części akceptuje warunki Umowy. Krajan niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy.
 12. Sposoby i możliwości dokonania płatności opisane są po dokonaniu Rezerwacji, w podsumowaniu rezerwacji znajdującym się na Koncie Klienta oraz w wiadomości e-mail otrzymywanej na wskazany adres poczty elektronicznej.
 13. Realizacja Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do Rezerwacji.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób:
 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek Vat.
  • przelew elektroniczny,
  • płatność kartą w systemie przelewy24,
  • przelew tradycyjny na numer konta 40 8941 1029 0077 8635 3000 0010
  • płatność w biurze Krajenka 77-430, ul. V Dzielnica 6.
 3. Terminy płatności za imprezy turystyczne:
  1. Wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy podanej w Umowie – Zgłoszeniu winna być wpłacona na rzecz Organizatora w dniu zawarcia umowy (na rachunek bankowy wskazany w Umowie, gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie Organizatora lub Agenta) – w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej lub równocześnie z zawarciem umowy – w przypadku rezerwacji dokonanej on-line (bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Organizatora poprzez płatność w systemie Przelewy24).
  2. W przypadku umowy zawartej w formie pisemnej i realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24h od momentu zawarcia umowy. Przy obliczaniu powyższego 24-godzinnego terminu nie uwzględnia się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
  3. Określona w umowie Cena Imprezy, z potrąceniem wcześniej uiszczonej zaliczki, winna być wpłacona przez Użytkownika na rzecz Organizatora, w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy – chyba, że warunki promocji stanowią inaczej.
  4. W przypadku niedokonania przez Użytkownika wpłaty na rzecz Organizatora w ustalonych terminach, Krajan zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Użytkownikiem. W takim przypadku organizator zwraca wpłaconą zaliczkę przy odpowiednim zastosowaniu zapisów znajdujących się w OWU, punkt VIII.2.
  5. Organizator może zażądać od Użytkownika niezwłocznego przedstawienia potwierdzenia przelewu
  6. Jeżeli zawarcie umowy następuje później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo całej ceny w dniu potwierdzania umowy.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Krajan.
 2. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych.

VII. REKLAMACJE

 1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, pod warunkiem, że dodatkowe regulaminy, warunki czy zasady wewnętrzne wydane przez KRAJAN wskazane w pkt. XI.2 niniejszego Regulaminu nie wskazują inaczej.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu nie są realizowane bądź zostały zrealizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej listem poleconym (nie faxem i nie e-mailem) wysłanym na adres siedziby Organizatora podany w Umowie – Zgłoszeniu.
 4. Reklamacja winna zawierać dokładne oznaczenie imprezy której dotyczy w tym przynajmniej dane osób ją wnoszących, numer imprezy oraz opis stanu faktycznego a także w miarę możliwości dokument potwierdzający zawarcie umowy, dokumentację fotograficzną itp.
 5. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Krajan nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w przypadku niestawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Serwisu oraz przerw w jego funkcjonowaniu, gdy do takiej przerwy doszło z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis działała nieprzerwanie oraz bezbłędnie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Serwisu w urządzeniu/urządzeniu mobilnym należącym do Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Serwisu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

IX. DOSTĘP DO SERWISU

 1. Administrator zapewnia ciągły dostęp do Serwisu, jednakże zastrzega sobie prawo do wystąpienia przerw lub ograniczeń w funkcjonalności Serwisu wskutek przyczyn technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach, z których korzysta Serwis, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji czy zalogowania się. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Serwisu oraz przerwy techniczne, trwały jak najkrócej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przekazywane dane osobowe przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, są zbierane i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany regulaminu dokonywane będą przez Krajan poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.krajan.info.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w chwili umieszczenia go na powyższej stronie internetowej.
 2. Krajan może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez www.krajan.info.pl w ramach Serwisu lub pakietu takich usług.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03.)
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie jest stosowana do umów o imprezę turystyczną – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 ustawy